Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Assistència Jurídica i d'Innovació a l'Administració Local

    Organigrama

Responsable

Sra.   Àngels Canals i Vilà

Càrrec

sub-directora general d'Assistència Jurídica i i d'Innovació a l'Administració Local

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 76

Funcions

a) Prestar l'assessorament tècnic i jurídic en l'aplicació de la normativa en matèria de règim local.

b) Impulsar, organitzar i divulgar les matèries d'interès jurídic i organitzatiu, que afecten els ens locals.

c) Assessorar i informar els ens locals en matèria de règim local i d'organització territorial.

d) Col·laborar, amb l'òrgan competent en matèria de formació, en el disseny de les activitats formatives destinades al personal dels ens locals i els seus càrrecs electes.

e) Proposar l'establiment de criteris per a la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i exercir la resta de funcions que la normativa vigent atribueix a la Direcció General d'Administració Local en aquesta matèria.

f) Coordinar l'assistència als ens locals en matèria de personal i en matèria de patrimoni, en els casos subjectes a la intervenció de l'Administració de la Generalitat.

g) Coordinar l'execució del Mapa municipal de Catalunya.

h) Coordinar les qüestions relatives a demarcacions territorials i emetre'n l'informe, així com tramitar els expedients corresponents.

i) Coordinar els serveis territorials d'Administració Local en matèria d'estudi de les ordenances, dels actes i dels acords dels ens locals de Catalunya, a excepció dels relatius a hisendes locals, i en el tràmit de qualsevol altra qüestió relacionada amb l'àmbit competencial de la Sub-direcció General.

j) Gestionar la participació de la Secretaria d'Administracions Locals a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya per al desenvolupament i la implantació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit local.

k) Fer el seguiment de les reunions i dels acords de la Comissió mixta de traspàs de serveis i recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals.

l) Exercir la secretaria del Ple de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Subcomissió de Règim Jurídic i Administratiu i de la Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, totes dues de la Comissió de Govern Local de Catalunya, així com de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya i de la Comissió mixta de traspàs.

m) Coordinar la representació de la Direcció General en els òrgans col·legiats on està representada.

n) Gestionar el Registre del sector públic local de Catalunya i el Registre de les organitzacions associatives d'entitats locals.

o) Coordinar i supervisar qualsevol assumpte en matèria d'assistència jurídica i règim local i, concretament, els expedients relatius a les sol·licituds de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a la creació, modificació i supressió d'ens locals, i a la toponímia i la simbologia dels ens locals.

p) Promoure la gestió del coneixement, la recerca, la investigació, la innovació, la modernització i la difusió de bones pràctiques relatives a la gestió, organització i la funció públiques de l'Administració local.

q) Definir i proposar models organitzatius i de servei eficients, sostenibles i de qualitat, adequats a les necessitats reals de la gestió del món local.

r) Proposar i impulsar mesures per a la incorporació de la perspectiva del món local en els àmbits de regulació que s'adoptin.

s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (05/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya