Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Cooperació Local

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Castells i Masanés

Càrrec

sub-director general de Cooperació Local

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 96

Funcions

a) Impulsar i proposar programes de cooperació local.

b) Coordinar i gestionar els plans i els programes de manteniment i d'inversions locals.

c) Coordinar i gestionar els ajuts extraordinaris als ens locals i els expedients de danys catastròfics.

d) Exercir la secretaria de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

e) Exercir la secretaria de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la Comissió de Govern Local de Catalunya.

f) Fer el control pressupostari intern de la Direcció General d'Administració Local.

g) Impulsar mesures per a l'anàlisi i el seguiment de la gestió economicofinancera dels ens locals.

h) Efectuar el seguiment, l'anàlisi i l'elaboració d'informes i estadístiques relatives als aspectes comptables i pressupostaris de la gestió economicofinancera dels ens locals.

i) Vetllar per l'aplicació correcta de la normativa vigent en matèria d'hisendes locals i prestar als ens locals l'assessorament oportú en matèria econòmica, financera i comptable.

j) Coordinar l'Enquesta d'infraestructures i equipaments locals.

k) Proposar, si escau, la pràctica de requeriments, l'ampliació d'informació i les impugnacions dels pressupostos i de les ordenances, actes i acords en matèria d'hisendes locals dels ens locals.

l) Relacionar-se amb la Sindicatura de Comptes i el departament competent en matèria d'economia i finances quant a la tutela financera dels ens locals.

m) Impulsar l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores relatives als fons europeus a Catalunya destinats a ens locals, i fer el seguiment de l'evolució de les operacions programades; i participar en l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores impulsades per altres departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

n) Fer el seguiment de la política regional europea que afecti els ens locals de Catalunya i proposar estratègies de prioritat d'inversió de fons europeus a Catalunya en l'àmbit local.

o) Participar en els comitès de direcció per al seguiment de Estratègia RIS3CAT.

p) Participar en els comitès de programació i seguiment de l'objectiu de cooperació territorial europea del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en què participen ens locals de Catalunya, fer-ne el seguiment i tramitar els expedients dels ens locals relatius als fons transfronterers.

q) Coordinar, en l'àmbit competencial de la Subdirecció General, les actuacions dels serveis territorials de Cooperació Local.

r) Distribuir, entre les unitats administratives jeràrquicament dependents, i supervisar qualsevol assumpte en matèria de gestió dels fons de cooperació i estructurals i en matèria de cooperació econòmica local.

s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (05/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya