Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial de Trànsit de Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Eusebi del Olmo Ferrús

Càrrec

Cap del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona

Adreça
Avinguda de Roma, 7-9 baixos
Població
43005  Tarragona
Telèfon
977 24 82 70
Fax
977 24 82 92
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Funcions

El Servei Territorial de Trànsit de Tarragona és comandat pel cap territorial de Trànsit i li corresponen les funcions següents:

El Servei Territorial de Trànsit de Tarragona ha de donar suport al Servei Territorial de Trànsit de les Terres de l'Ebre fins que es doti a aquest Servei dels mitjans personals i materials per poder exercir les seves funcions, que són:

Supervisar l'activitat economicoadministrativa i de gestió del personal al seu servei.

Elaborar estadístiques en matèria de sancions, recursos i accidents.

Establir les relacions amb els mitjans de comunicació, dins el seu àmbit territorial.

Responsabilitzar-se de les relacions amb els serveis de vigilància del trànsit i planificar les propostes d'actuació en matèria de seguretat viària.

Exercir les funcions relatives a l'obertura, el funcionament i la inspecció de les autoescoles i acreditar els centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors, sens perjudici de les competències d'autorització que corresponen al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Autoritzar, en l'àmbit de les competències del Servei Català de Trànsit, les proves esportives, els transports especials i els transports de mercaderies perilloses els itineraris dels quals transcorrin pel seu territori corresponent, llevat dels que transcorrin íntegrament per vies urbanes.

Instruir els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Instruir els expedients sancionadors que s'originin en matèria d'inspecció d'autoescoles i d'inspecció de centres de reconeixement d'aptituds psicotècniques dels conductors.

Proposar la baixa temporal o definitiva de la circulació dels vehicles abandonats en vies interurbanes.

Exercir qualsevol altra funció que se li encomani.

Components

Els serveis territorials de Trànsit de Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona s'estructuren, tots ells, en els òrgans següents:

a) La Secció de Seguretat Viària.
b) La Secció d'Administració.


data actualització (06/09/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya