Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de la SIDA a Catalunya


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar i fer el seguiment de les activitats de les administracions públiques i de les organitzacions i entitats no governamentals implicades en la lluita contra la sida, i proposar, si escau, les mesures correctores que es considerin adients.

Orientar les polítiques sanitàries que incideixen en la lluita contra la SIDA.

Analitzar i avaluar la diversitat de recursos en matèria de prevenció, assistència sanitària i tractament de la sida en termes d'eficiència.

Formular, si escau, noves línies d'actuació en el camp de la prevenció de la SIDA.

Incidir en la sensibilització i la formació dels col·lectius professionals i els agents que, des de diversos àmbits, presten assistència a persones afectades per la malaltia de la sida o infectades pel virus de la immunodeficiència humana.

Components

La Comissió es compon dels i de les membres següents:

- La persona titular del departament competent en matèria de salut, que n'és el president o la presidenta.
- La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de salut, que n'és el vicepresident primer o la vicepresidenta primera i substitueix el president o la presidenta en cas d'absència.
- La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de serveis socials, que n'és el vicepresident segon o la vicepresidenta segona.

Vocalies:

- La persona titular de la Secretaria de Salut Pública, que actua de secretària de la Comissió.
- El director o la directora del Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la Sida, que actua de secretari adjunt o secretària adjunta de la Comissió.
- El director o la directora del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT).
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de planificació sanitària, amb rang com a mínim de director o directora general.
- El subdirector o la subdirectora del Servei Català de la Salut.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria d'inclusió social, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de joventut, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de famílies, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona en representació de l'Institut Català de les Dones, amb rang mínim de director o directora general o assimilat.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria d'immigració, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de comunicació del Govern, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de polítiques de cooperació al desenvolupament, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria d'implementació de la política lingüística, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de seguretat, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria d'atenció a la comunitat educativa, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de funció pública, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria de polítiques actives d'ocupació, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria d'universitats, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona de la unitat directiva competent en matèria d'avaluació de polítiques econòmiques, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona en representació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
- El president o la presidenta de la Diputació Provincial de Barcelona.
- El president o la presidenta de la Diputació Provincial de Tarragona.
- El president o la presidenta de la Diputació Provincial de Lleida.
- El president o la presidenta de la Diputació Provincial de Girona.
- Dues persones en representació del Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d'ONG-Sida de Catalunya.
- Una persona en representació de la Xarxa Sida i Món Local.
- Dues persones en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
- Dues persones en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

Llevat de les persones que en són membres per raó del càrrec, la designació dels o de les membres de la Comissió correspon a la persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta de les persones titulars dels diferents departaments de la Generalitat i de les entitats que hi estan representades, atenent criteris de designació paritària en les persones que no ho siguin per raó del seu càrrec.

Els i les membres que ho són per raó del càrrec poden delegar la representació en la Comissió en la persona que els o les pugui substituir d'acord amb les regles de l'organització de la institució de què es tracti.

La persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta de la mateixa Comissió, pot designar altres persones que, per la seva formació o experiència en la lluita contra el VIH i el sida, es consideri convenient que s'hi integrin com a membres."


data actualització (05/08/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya