Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Claudi Auber i Vallmitjana

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 51

Funcions

El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i les estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.

f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

g) Supervisar les actuacions de difusió i informació interna i externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.

h) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del Pla de publicacions.

i) Planificar, elaborar i executar els programes de normalització lingüística i promoure els plans d'acció que se'n deriven.

j) Prestar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades.

k) Elaborar i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos, i fer-ne el seguiment.

l) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

m) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

n) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions dels ciutadans amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla de sistemes d'informació i en coordinació amb l'Àrea TIC.

o) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, i coordinar l'Àrea TIC pel que fa a la seva actuació en l'àmbit organitzatiu.

p) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

q) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (22/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya