Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotètica

Responsable

Sr.   Joaquin Antonio Delgadillo Duarte

Càrrec

president de la Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotètica (CAPO)

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Edifici Olímpia
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 403 85 85
Fax
93 403 89 15
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Secretària: Alba Prat Casanovas

Funcions

 • Assessorar sobre les consultes i qüestions relatives a la implantació de la prestació ortoprotètica, així com sobre els criteris d'aplicació i informar-ne.
 • Proposar als òrgans competents l'establiment de les actuacions necessàries per tal de garantir el compliment correcte de les condicions d'accés a la prestació, de prescripció i de dispensació, com també la seva qualitat.
 • Formular propostes tècniques sobre inclusió o exclusió d'articles del catàleg, com també les propostes d'adequació o modificació de la normativa d'aplicació.
 • En relació amb la prescripció mitjançant protocol:
  • Proposar els articles que s'hagin de prescriure mitjançant protocol.
  • Elaborar els criteris mínims d'indicació d'aquests articles que figuren en el catàleg de prestacions ortoprotètiques del Servei Català de la Salut.
  • Estudiar i avaluar els protocols elaborats pels hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).
 • Estudiar i analitzar les propostes i els informes que emetin les comissions de seguiment de les regions sanitàries, a l'efecte de vetllar per l'homogeneïtat, qualitat i equitat de la prestació en l'àmbit del Servei Català de la Salut.
 • Proposar mesures per tal de facilitar la informació dels aspectes que afectin la prestació, tant als metges especialistes prescriptors com a les entitats proveïdores de serveis sanitaris.

Es creeen també comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica a cadascuna de les 8 regions sanitàries del Servei Català de la Salut.


Components

La Comissió assessora de la prestació ortoprotètica es compon dels membres següents, tots ells nomenats pel director del Servei Català de la Salut, a proposta del director de l'Àrea Sanitària:
 • Un representant de la Gerència de Farmàcia i del Medicament de l'Àrea d'Atenció Sanitària.
 • Cinc metges especialistes, dels quals tres han de ser especialistes en rehabilitació i dos en cirurgia ortopèdica i / o traumatologia.
 • Dos tècnics en ortopèdia, en representació de les organitzacions de tècnics en ortopèdia de Catalunya, designats per les organitzacions més representatives de manera rotatòria cada dos anys.
 • Dos representants de les organitzacions d'usuaris d'aquesta prestació un dels quals ha de ser representant de les organitzacions de persones amb minusvalideses i, l'altre, representant de les organitzacions de consumidors i usuaris.
 • Un representant de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. A aquests efectes, el gerent de cada regió designarà un representant. L'assistència a les reunions es farà per torn rotatori entre els designats.
 • És president de la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica el gerent de la Gerència de Farmàcia i del Medicament de l'Àrea d'Atenció Sanitària, o la persona en qui delegui.
El president té vot de qualitat en cas d'empat.
És secretari de la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica un tècnic de la Gerència de Farmàcia i del Medicament de l'Àrea d'Atenció Sanitària

Quan l'assumpte a tractar així ho requereixi, a petició del president de la Comissió podrà assistir a les seves reunions un representant de la regió o les regions sanitàries afectades, que serà designat pel gerent de la regió sanitària respectiva.


data actualització (03/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya