Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial de Trànsit de Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Trilla Baldomà

Càrrec

cap del Servei Territorial de Trànsit de Lleida

Horari de registre i d'atenció

Adreça
Rambla de Ferran, 1, 3a. planta
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 27 94 90
Fax
973 27 95 54

Horari d'atenció


De dilluns a divendres de 9h a 14h. El dia 24 i 31 de desembre les oficines romandran tancades. - Per ser atesos presencialment o telefònicament cal demanar cita prèvia.
Cita prèvia - Sol·liciteu cita prèvia per telèfon 973 032 255 o utilitzeu el formulari web:

Funcions

Li correspon les funcions següents dins l'àmbit territorial de Lleida:

Planificar les propostes d'actuació en matèria de seguretat viària.

Acreditar els centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors, sens perjudici de les competències d'autorització que corresponen al departament competent en matèria de salut.

Autoritzar, en l'àmbit de les competències del Servei Català de Trànsit, les proves esportives, les autoritzacions complementàries de circulació i els transports de mercaderies perilloses els itineraris dels quals transcorrin pel territori corresponent, llevat dels que transcorrin íntegrament per vies urbanes.

Autoritzar els transports per carretera els dies en què hi ha restriccions i autoritzar els talls i usos excepcionals de la via.

Instruir els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària i per altres infraccions, la competència de les quals correspongui a l'òrgan titular del Servei Català de Trànsit.

Supervisar l'activitat economicoadministrativa i de gestió del personal al seu servei.

Establir les relacions amb els mitjans de comunicació, dins el seu àmbit territorial.

Promoure l'educació i formació viària als centres escolars i altres institucions interessades.

Exercir les funcions relatives a l'obertura, el funcionament i la inspecció de les escoles particulars de conductors, el control i la inspecció dels centres i els cursos de sensibilització i reeducació viària.

Instruir els expedients sancionadors que s'originin en matèria d'inspecció d'escoles particulars de conductors i d'inspecció de centres de reconeixement d'aptituds psicotècniques dels conductors.

Coordinar les relacions amb els municipis i les actuacions amb els titulars de via per millorar la seguretat viària de les infraestructures mitjançant estudis i informes sobre sinistralitat a la carretera.

Proposar la baixa temporal o definitiva de la circulació dels vehicles abandonats en vies interurbanes i ordenar el precinte i dipòsit de vehicles.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Components

Els serveis territorials de Trànsit de Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona s'estructuren, tots ells, en els òrgans següents:

a) La Secció de Seguretat Viària.
b) La Secció de Procediment


data actualització (10/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya