Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Català de Formació Professional

Responsable

Sr.   Fabian Mohedano i Morales

Càrrec

president del Consell Català de Formació Professional

Adreça
Via Augusta, 202 (Edifici annex)
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Proposar els criteris, i emetre'n informe, per a l'elaboració del Pla general de la formació professional de Catalunya, que interrelacionarà els tres subsistemes que en l'actualitat concorren en la formació professional que s'imparteix a Catalunya.
b) Proposar estudis de detecció de necessitats de formació professional o d'adequació a les demandes de qualificació i informar-ne.
c) Analitzar o proposar la modificació de les acreditacions professionals, titulacions i certificacions, i sobre les respectives correspondències o convalidacions.
d) Fomentar la col·laboració a qualsevol nivell amb el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb el Consell Escolar de Catalunya i altres òrgans afins per raó de la matèria que tracten.
e) Promoure la col·laboració de les empreses especialment pel que fa a la formació de centres de treball, la informació i orientació professional, el seguiment i l'avaluació del mateix Pla general de la formació professional de Catalunya.
f) Rebre informació sobre les propostes de cooperació entre els departaments competents, així com sobre els recursos materials i humans que, conjuntament amb els agents socials, s'inverteixen en la formació professional.
g) Proposar mesures per promoure la col·laboració de les organitzacions empresarials i sindicals en la realització de la formació en centres de treball.
h) Proposar criteris per a l'adaptació de l'oferta formativa de formació professional, tant en els seus dissenys com en la planificació, a les necessitats del mercat laboral, tenint en compte les demandes formatives de la societat catalana.
i) Proposar criteris de distribució territorial i sectorial de formació professional específica a Catalunya.
j) Elaborar propostes sobre programes d'iniciació professional que responguin a necessitats d'inserció laboral de l'alumnat que surti del sistema educatiu sense la titulació de graduat en ensenyament secundari.
k) Qualsevol altra funció relacionada amb la formació professional que sigui coherent amb la naturalesa i objectius propis d'aquest Consell.

Components

- Deu representants del Govern de la Generalitat, tres dels quals corresponen al Departament d'Ensenyament, tres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els altres quatre a la resta de departaments afectats o bé a experts. Aquests últims, nomenats pel Govern a proposta conjunta del/de la conseller/a d'Ensenyament i del/de la conseller/a de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Deu representants de les organitzacions empresarials que tenen la condició legal de més representatives, proporcionalment a llur representativitat a Catalunya.
- Deu representants de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició legal de més representatives, proporcionalment a llur representativitat a Catalunya.
- Dos representants del Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
- Dos representants entre les associacions representatives del món local: Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques.
- Hi ha el mateix nombre de suplents que de membres titulars, segons que correspongui a cada representació.
- Tots els membres que ocupen les vocalies, com a titulars o com a suplents, seran nomenats i separats per un acord del Govern, a proposta de cadascuna de les representacions integrants del Consell. La comissió permanent està integrada per:
- Els dos vicepresidents designats respectivament pels consellers d'Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies. Exerceix de president de la comissió permanent, el vicepresident pertanyent al mateix departament del conseller que presideixi el ple.
- Quatre representants del Govern de la Generalitat, al ple: dos del Departament d'Ensenyament i dos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Quatre representants de les organitzacions empresarials, al ple.
- Quatre representants de les organitzacions sindicals, al ple.
- Un representant del Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, al ple.
- Dos representants entre les associacions representatives del món local: Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques..
- Pot ser suplent de la Comissió Permanent qualsevol persona que sigui titular o suplent del ple


data actualització (28/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya