Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya


Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 57
Fax
93 567 50 30

Funcions

Corresponen al Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya les funcions següents:

Fixar els objectius de l'Institut i aprovar-ne el pla estratègic i la carta de serveis públics.
Aprovar el pla director de formació del personal del sistema de seguretat pública de Catalunya, que ha de comprendre les directrius i els criteris tècnics als quals s'han d'ajustar els plans anuals d'activitats de l'Institut i els plans de formació dels ajuntaments per al personal de seguretat.

Aprovar el pla director de recerca en matèria de seguretat, que ha de comprendre les directrius, els criteris tècnics i les línies de recerca als quals s'han d'ajustar els plans anuals d'activitats de l'Institut. d) Aprovar els plans anuals de formació, recerca i publicacions i vetllar perquè es compleixin.

Aprovar els plans d'estudis dels cursos selectius que imparteixi l'Institut.
Emetre un informe sobre l'avantprojecte de pressupost i aprovar la memòria anual de l'Institut.
Informar sobre els esquemes dels plans de carrera dels cossos de policia de Catalunya i del personal d'emergències.
Informar sobre les disposicions de caràcter general relatives al règim interior i a l'estructura orgànica.
Informar sobre els requisits per a autoritzar i homologar els centres de formació de seguretat privada.
Rebre informació dels convenis que l'Institut subscrigui amb altres entitats públiques o privades.
Informar anualment sobre la determinació dels drets de matrícula i, si escau, sobre el projecte de taxes i preus públics.
Aprovar anualment els barems reguladors de les remuneracions de les activitats docents.
Rebre informació del nomenament i la separació del director o directora i exercir el control de la funció de direcció.
Informar sobre els nomenaments dels membres del Consell Pedagògic i Científic.
Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta de l'Institut sotmeti a la seva consideració.

El Consell de Direcció ha de vetllar especialment perquè s'incorpori la perspectiva de gènere en el compliment de les finalitats i funcions de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i ha de fer el seguiment i la validació permanents de l'ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors utilitzats per a desenvolupar les polítiques, els projectes i els plans proposats.

Components

El Consell de Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és integrat pel president o presidenta i pels vocals titulars següents:

El secretari o secretària competent en matèria de seguretat ciutadana.
El director o directora de serveis del depar-tament competent en matèria de seguretat pública.
El director o directora competent en matèria de policia.
El director o directora competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
El director o directora competent en matèria de protecció civil.
El director o directora de l'Institut.
El director o directora competent en matèria de medi natural.
El director o directora del Servei Català de Trànsit.
Tres vocals designats pel conseller o consellera del depar-tament competent en matèria de seguretat pública.
Cinc vocals en representació dels ens locals, a proposta de les associacions representatives de municipis.
Dos vocals en representació de l'Ajuntament de Barcelona, a proposta de l'alcalde o alcaldessa.

El secretari o secretària competent en matèria de seguretat ciutadana i un dels representants dels ens locals, escollit entre ells, tenen la condició de vicepresident primer o vicepresidenta primera i vicepresident segon o vicepresidenta segona, respectivament, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i del Consell de Direcció.

Un funcionari o funcionària de carrera de l'Administració de la Generalitat adscrit a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i designat pel Consell de Direcció exerceix la secretaria del dit consell, amb veu però sense vot.


data actualització (05/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya