Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Pedagògic i Científic


Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 57
Fax
93 567 50 30

Funcions

El Consell Pedagògic i Científic òrgan assessor de naturalesa consultiva de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, formula propostes d'elaboració i aplicació dels programes de les activitats docents i de recerca que es duguin a terme.

Corresponen al Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya les funcions següents:

a) Informar sobre el pla director de formació del personal del sistema de seguretat pública de Catalunya.
b) Informar sobre el pla anual d'activitats de l'Institut en matèria de formació i recerca.
c) Informar sobre els plans d'estudi de tots els cursos selectius que imparteixi l'Institut.
d) Analitzar el funcionament acadèmic i la qualitat de la formació de l'Institut.
e) Informar sobre els assumptes que el Consell de Direcció li encomani.
f) Elevar al Consell de Direcció les recomanacions que consideri necessàries per al compliment de les finalitats de l'Institut.

Components

El Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és integrat pels membres següents:

a) El president o presidenta, que és el director o directora de l'Institut.
b) Cinc vocals designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública.
c) Un vocal o una vocal designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'educació.
d) Un vocal o una vocal designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria penitenciària.
e) Un vocal o una vocal designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient.
f) Un vocal o una vocal designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'universitats.
g) Un vocal o una vocal designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut.
h) Un vocal o una vocal designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de política territorial i obres públiques.
i) Tres vocals en representació dels ens locals, a proposta de les associacions representatives dels municipis.
j) Dos vocals en representació de l'Ajuntament de Barcelona, a proposta de l'alcalde o alcaldessa.
k) Dos vocals en representació de les universitats, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

El Consell Pedagògic i Científic pot constituir comissions per a estudiar assumptes la complexitat dels quals ho requereixi. Poden participar en les comissions persones que no siguin membres del Consell.


data actualització (31/01/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya