Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Responsable

Sr.   Josep Joan Moreso Mateos

Càrrec

president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Adreça
Carrer dels Vergós, 36-42
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 268 89 50
Fax
93 268 89 51
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
21 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció

de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari Nadal i Setmana Santa
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-0801199-A

 

Funcions

Corresponen a AQU Catalunya les funcions següents:

L'avaluació dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i propis que imparteixin les universitats i els centres docents d'ensenyament superior.
La certificació de la qualitat dels ensenyaments, de la gestió i de les activitats de les universitats.
L'acreditació dels ensenyaments en el marc de l'espai europeu de la qualitat.
L'avaluació dels centres docents establerts a Catalunya que imparteixen ensenyaments conduents a l'obtenció de títols estrangers d'educació superior universitària.
L'acreditació dels sistemes i els procediments d'avaluació de la qualitat de les universitats, inclosos els que es refereixen a la funció docent del professorat.
L'emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador.
L'emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada.
L'avaluació de l'activitat desenvolupada pels investigadors, i la valoració dels mèrits individuals del personal docent, funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius, d'acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d'universitats.
L'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades (previ conveni amb les universitats privades).
La valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius d'acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d'universitats, i l'avaluació de l'activitat docent del personal docent i investigador de les universitats privades.
L'avaluació de les activitats, els programes, els serveis i la gestió de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.
La promoció de l'avaluació i de la comparació de criteris de qualitat en el marc europeu i internacional.
L'elaboració d'estudis per a la millora i la innovació dels models d'avaluació, certificació i acreditació.
L'emissió d'informes d'avaluació adreçats a les universitats, l'administració educativa, els agents socials i la societat en general.
L'assessorament de l'Administració educativa, les universitats i altres institucions en l'àmbit propi de les seves funcions.
L'establiment de vincles de cooperació i col·laboració amb altres agències estatals, autonòmiques i internacionals que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, acreditació i certificació.
Les tasques que li siguin encarregades pel departament competent en matèria d'universitats i per les universitats, mitjançant conveni.
La resta de funcions que li atribueix la Llei d'universitats de Catalunya, els seus estatuts i l'altra normativa vigent.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s'estructura en els òrgans de govern següents:

a) El president o presidenta, el qual és nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d'universitats, d'entre personalitats de reconegut prestigi en l'àmbit universitari, per un període de quatre anys, renovable una sola vegada.

b) El Consell de Govern.

c) El director o directora.


data actualització (09/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya