Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65

Observacions

La Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de participació i coordinació de la comunitat universitària per a conèixer i avaluar els objectius principals del sistema universitari de Catalunya.

Funcions

La Conferència General del CIC és l'òrgan de participació i coordinació de la comunitat universitària per conèixer i avaluar els objectius principals del sistema universitari de Catalunya.
Corresponen a la Conferència General les funcions següents:
  • Assessorar el departament competent en matèria d'universitats en relació amb els criteris per a elaborar la Programació universitària de Catalunya.
  • Emetre un informe de les qüestions que, a iniciativa de la Presidència o de la Junta, es considerin d'interès general per al sistema universitari de Catalunya.
  • Facilitar l'intercanvi d'informació i les consultes recíproques entre les universitats catalanes, especialment en els àmbits i en les situacions que les afecten d'una manera conjunta.
  • Impulsar programes conjunts d'actuació interuniversitària i promoure i elaborar documents d'interès comú en l'àmbit de la docència, de la recerca i de la gestió i els serveis.
  • Promoure la col·laboració de les universitats amb altres institucions, públiques o privades, per a executar programes d'interès general.
  • Fomentar l'equilibri entre les universitats, tenint en compte la Programació universitària de Catalunya en el seu conjunt, evitant duplicitats innecessàries i promovent l'equilibri territorial i mediambiental.
  • Promoure les universitats del sistema universitari de Catalunya, especialment pel que fa a l'oferta educativa i la qualitat dels centres i els serveis universitaris.
  • Conèixer la memòria d'activitats de la Junta del Consell i de les seves comissions.
  • La resta de funcions que li atribueixin aquesta Llei i l'altra normativa vigent.
  • Proposar els criteris de la política de beques que garanteixin una igualtat d'oportunitats efectiva.


Components

Integren la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya:

a) El president o presidenta del Consell.

b) El vicepresident o vicepresidenta del Consell.

c) Els rectors de les universitats.

d) Els presidents dels consells socials de les universitats públiques i dels òrgans anàlegs de les universitats privades.

e) Tres representants del departament competent en matèria d'universitats, nomenats pel seu titular.

f) Tres representants de la comunitat universitària de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d'acord amb el que estableixi el consell de govern o les normes d'organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas, han de garantir la representació dels estudiants.

g) Un membre de cadascun dels consells socials de les universitats públiques, nomenat segons el que estableixi el reglament intern del consell social respectiu.

h) El president o presidenta i el director o directora de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

i) Quatre persones escollides per les organitzacions sindicals de treballadors més representatives en l'àmbit de Catalunya.

j) Un representant de les associacions d'estudiants, nomenat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

k) El president o presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans.

l) Els representants de les entitats o les persones a títol individual que el president o presidenta del Consell nomeni, el nombre de les quals no pot ésser superior al de les persones a què es refereix la lletra g. Aquestes persones han d'ésser de competència reconeguda en l'àmbit professional, cultural, social, empresarial o territorial.

m) El secretari o secretària general del Consell.


data actualització (04/03/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya