Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Sancions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jaume Bergada Solsona

Càrrec

cap de la Secció de Sancions

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions

A la Secció de Sancions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació i obstrucció a la tasca inspectora, així com qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda.
b) Instruir i fer la proposta de resolució dels expedients sancionadors esmentats.
c) Remetre els expedients sancionadors als organismes corresponents.
d) Cooperar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes en els expedients en tràmit.
e) Cobrar les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.
f) Elaborar i trametre els informes a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial.
g) Gestionar el tractament estadístic dels procediments sancionadors.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (30/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya