Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Sancions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jaime Alejandre i Boettcher

Càrrec

cap de la Secció de Sancions

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions

A la Secció de Sancions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar i tramitar els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral en matèria de seguretat i salut laboral, ocupació i obstrucció a la tasca inspectora, així com qualsevol altra matèria sancionadora que li atribueixin.

b) Instruir i fer la proposta de resolució dels expedients sancionadors esmentats.

c) Remetre els expedients sancionadors als organismes corresponents.

d) Cooperar amb la Inspecció de Treball de Catalunya i altres organismes en els expedients en tràmit.

e) Cobrar les sancions imposades per via voluntària i, si escau, per via executiva.

f) Elaborar i trametre els informes a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial.

g) Gestionar el tractament estadístic dels procediments sancionadors.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (16/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya