Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Seguretat i Salut en el Treball

    Organigrama

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions

A la Secció de Seguretat i Salut en el Treball li corresponen les funcions següents:

a) Vigilar el compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral i dels reglaments tècnics específics.

b) Elaborar i tramitar els expedients i fer les propostes de resolució per a l'acreditació dels serveis de prevenció i d'autorització d'auditories i de paralització del treball, així com el registre dels serveis de prevenció i d'auditories i empreses exemptes.

c) Tramitar i controlar els expedients relatius a les obertures de centres de treball, els accidents i les malalties professionals.

d) Cooperar amb la Inspecció de Treball de Catalunya i altres organismes en els expedients en tràmit.

e) Elaborar els informes en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent i trametre'ls a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Registrar les altes i les baixes d'empreses amb risc d'amiant, i tramitar i fer les propostes de resolució dels plans de treball amb risc d'amiant.

h) Tramitar i fer les propostes de resolució, si escau, dels requeriments emesos per la Inspecció de Treball en matèria de seguretat i salut a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

i) Tramitar les notificacions d'utilitzacions d'agents biològics al departament competent en matèria de salut.

j) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.ics.
 data actualització (16/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya