Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Isabel Hernández Cardona

Càrrec

subdirectora general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Supervisar, coordinar i gestionar l'avaluació i la vigilància de la qualitat de l'aire i fer propostes per a la reducció de la contaminació atmosfèrica. 

Formular propostes d'adequació i actualització de la legislació en matèria de contaminació atmosfèrica, i promoure l'elaboració de les directrius tècniques per aplicar la normativa en matèria de contaminació atmosfèrica.

Donar suport tècnic especialitzat a la Ponència Ambiental, altres unitats del departament, altres administracions, institucions i empreses.

Formular les propostes d'autorització i revisió d'autorització d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera. 

Dirigir, i programar les accions d'inspecció en matèria de contaminació atmosfèrica.

Promoure exercicis d'intercomparació de les entitats col·laboradores de l'administració així com definir els criteris tècnics en matèria de contaminació de l'aire, lumínica i acústica.

Supervisar els controls en matèria de contaminació de l'aire, acústica i lumínica. 

Dirigir les actuacions dels Serveis Territorials en matèria de contaminació atmosfèrica. 

Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i altres òrgans de representació, cooperació i presa de decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria de contaminació atmosfèrica. 

Promoure campanyes de difusió, educació, formació i sensibilització ciutadana sobre la contaminació atmosfèrica.

Formular programes d'ajuts i subvencions per a la prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica.

Donar suport tècnic per a l'aplicació de mesures fiscals en matèria de contaminació atmosfèrica.

Gestionar el fons de protecció de l'ambient atmosfèric.

Exercir la potestat sancionadora en matèria de contaminació atmosfèrica en els termes establerts a la legislació ambiental.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)