Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell de Protecció de la Natura

Responsable

Sr.   Miquel Rafa Fornieles

Càrrec

president del Consell de Protecció de la Natura

Adreça
Carrer de Provença, 204-208
Població
08036  Barcelona
Telèfon
93 102 94 28
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals crea el Consell de Protecció de la Natura (article 35) com a òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge. La Llei d'espais naturals no adscriu el Consell a cap departament de la Generalitat. Segons el Decret 255/2007, de 20 de novembre, de modificació del Decret 239/1986, de 4 d'agost, sobre el Consell de Protecció de la Natura, el Departament de Medi Ambient (avui integrat en el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) ha de donar al Consell de Protecció de la Natura el suport material i personal necessari per a l'exercici de les seves funcions.

Funcions

Les principals funcions del Consell de Protecció de la Natura són:
 • Emetre informes i dictàmens a requeriment del Parlament de Catalunya i de les administracions competents.
 • Emetre els informes específics que estableix la Llei d'espais naturals.
 • Prestar assessorament científic als òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial.
 • Proposar, d'ofici, modificacions al Pla d'espais naturals (PEIN), declaracions d'espais naturals de protecció especial i, en general, mesures i actuacions per al millor compliment dels objectius de la Llei d'espais naturals.

Components

Els membres del Consell són nomenats pel President de la Generalitat a proposta d'entitats científiques, agràries i municipals de Catalunya entre persones de reconeguda competència en les diverses disciplines que tracten del medi natural, i són com a màxim 21 persones:

 • 6 per l'Institut d'Estudis Catalans,
 • 3 per les universitats públiques de Catalunya, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya,
 • 1 per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
 • 1 per la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA),
 • 1 per la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya,
 • 1 per a cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya, d'acord amb els resultats de les eleccions a cambres agràries i en funció del nombre de vots obtinguts, fins a un màxim de tres,
 • 1 pel Consorci Forestal de Catalunya,
 • 1 per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya,
 • 1 per la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors,
 • 1 pel Consell General de Muntanya,
 • 1 per l'Associació Catalana de Municipis,
 • 1 per la Federació de Municipis de Catalunya

El President de la Generalitat nomena el President del Consell de Protecció de la Natura entre un dels seus membres.

A més actua com a secretari i assisteix a les sessions amb veu però sense vot, una persona funcionària del cos superior de la Generalitat, nomenada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat.

El Consell de Protecció de la Natura pot funcionar en ple o en comissió permanent. També, per acord del Ple, poden crear-se comissions de treball no permanents o transitòries que s'estimin convenients en funció dels temes que s'hagin d'estudiar o tramitar.
 
Components del Consell de Protecció de la Natura:
 

Cognoms i nom Entitat proposant
Ruiz Gonzalez, Merche Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Salbanyà i Benet, Jordi Consorci Forestal de Catalunya
Camprodon i Subirach, Jordi Institut d'Estudis Catalans
Matamoros Reverté, Jordi Marcel Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Cerarols Ramírez, Rosa Consell Interuniversitari de Catalunya
Vicente Perelló, Josep Carles Unió de Pagesos de Catalunya
Abad Mallol, Antoni Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
Espinal Trias, Francesc DEPANA
Fierro Brugall, Jesús Consell General de Muntanya
Germain i Otzet, Josep Institut d'Estudis Catalans
Lloret Maya, Francisco Consell Interuniversitari de Catalunya
Mayor Farguell, Xavier Institut d'Estudis Catalans
Paluzie i Mir, Lluís Institut d'Estudis Catalans

Rafa Fornieles, Miquel (president)

Institut d'Estudis Catalans
Ros i Aragonès, Joandomènec  Consell Interuniversitari de Catalunya
de Puig Egido, Ignacio Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Barbens i Canals, Cristina Associació Catalana de Municipis
Serrat Congost, David Institut d'Estudis Catalans
Vàzquez Mendieta, Joan Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya
Rovira i Font, Magí Federació de Municipis de Catalunya

 
Leo Bejarano Manjón, secretari del Consell de Protecció de la Natura.data actualització (04/10/2022)