Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Agència de Residus de Catalunya

Responsable

Sr.   Isaac Peraire i Soler

Càrrec

director de l'Agència de Residus de Catalunya

Adreça
Carrer de Provença, 204-208
Població
08036  Barcelona
Telèfon
93 567 33 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

 

NIF

Q-5856373-E

 

Funcions

Funcions generals

Assolir els objectius següents:

 • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya.
 • Obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient.
 • Dotar els ens públics competents per raó de la matèria dels mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la gestió dels residus es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones, reduint l'impacte ambiental i, en particular:
  • Prevenint els riscos per a l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i la fauna.
  • Eliminant les molèsties per sorolls i olors.
  • Respectant el paisatge i els espais naturals i, especialment, els espais protegits.
  • Impedint l'abandonament, l'abocament i, en general, tota disposició incontrolada dels residus.
  • Fomentant, per aquest ordre, la prevenció i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat, llur reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització material.
 • Executar el programa d'acció de la Generalitat de Catalunya relatiu a la gestió dels residus (regulat a l'article 6 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus). 
 • Exercir les competències i les funcions que li atribueix la normativa vigent, les que li encomani el Govern i les següents:
  • Elaborar programes sectorials en matèria de residus.
  • Fomentar programes i projectes de recerca i desenvolupament (R+D) que tinguin per objecte el desenvolupament de tecnologies netes en els processos productius i de gestió.
  • Donar incentius a les inversions que tinguin per objecte reduir la generació de residus, recuperar-ne i reutilitzar-ne.
  • Impulsar les empreses productores a consumir matèries i substàncies recuperades o transformades com a primeres matèries, energia o combustible.
  • Elaborar programes específics per a reutilitzar i eliminar olis usats i per a eliminar policlorobifenils i policloroterfenils.
 • L'Agència de Residus de Catalunya pot imposar el tractament en origen dels residus especials que generen determinades indústries si el volum i les característiques d'aquests ho permeten i ho fan aconsellable, sempre que no hi hagi altres empreses que puguin tractar-los.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.
L'Agència de Residus de Catalunya està dotada d'assessoria jurídica pròpia.

Organització
Els òrgans de govern de l'Agència de Residus de Catalunya són els següents:
 1. El Consell de Direcció.
 2. El president o la presidenta.
 3. El director o la directora.
El Consell de Direcció
 • El Consell de Direcció és integrat per les següents persones membres:
  • El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.
  • El vicepresident o la vicepresidenta, que és el secretari o la secretària general del departament competent en matèria de medi ambient.
  • El Govern determina la composició de les vocalies, que han d'ésser formades per representants de la Generalitat, de les administracions locals, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l'Agència.
  • El secretari o la secretària, amb veu i sense vot, que forma part del personal treballador de l'Agència de Residus de Catalunya, i que designa la persona titular de la conselleria del departament competent en matèria de medi ambient.
 • Si l'ordre del dia de la reunió del Consell de Direcció inclou la consideració específica d'assumptes que afecten un o diversos municipis, han de convocar-se els alcaldes o les alcaldesses corresponents, que poden assistir en companyia de la persona que designin a la deliberació d'aquests assumptes, i prendre-hi part amb veu però sense vot.
 • L'òrgan d'assessorament i de participació del Consell de Direcció és el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.


data actualització (26/04/2023)