Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Plans i Projectes

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Vendrell Sales

Càrrec

cap de la Secció de Plans i Projectes (ef)

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Col·laborar en el disseny del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya mitjançant el PEIN i la xarxa Natura 2000.

Tramitar les propostes de declaració d'espais naturals protegits, incloent-hi els espais naturals de protecció especial, la inclusió d'espais al PEIN i a la xarxa Natura 2000 i les figures de protecció d'altres normatives i convenis internacionals, i participar en les que promogui l'Administració de l'Estat.

Elaborar i tramitar els plans d'ordenació dels recursos naturals.

Proposar l'adopció de mesures cautelars i preventives durant la tramitació dels instruments de protecció i de planificació dels espais naturals.

Col·laborar en la redacció de plans i programes globals de connectivitat biològica i ecològica, i de protecció d'hàbitats i sistemes naturals, en la redacció de plans, programes, projectes i directrius de protecció del
patrimoni geològic.

Assessorar i informar, quan escaigui, quant a plans territorials i altres plans globals, normes, estratègies i programes territorials i sectorials que tinguin incidència sobre la biodiversitat i el patrimoni natural.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (25/04/2023)