Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Planificació de l'Entorn Natural

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sara Pont Gasau

Càrrec

cap del Servei de Planificació de l'Entorn Natural (ef)

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar i tramitar estratègies, plans i programes globals i directrius ambientals en matèria de protecció de la biodiversitat i del patrimoni natural.

Promoure la incorporació d'objectius de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural a les polítiques públiques.

Promoure la custòdia del territori a Catalunya, i impulsar-ne instruments de foment i de difusió.

Elaborar i executar projectes d'informació, avaluació i seguiment de la biodiversitat i el patrimoni natural, dels seus elements i la seva protecció.

Proporcionar informació a les organitzacions nacionals, estatals i internacionals.

Promoure la recerca aplicada en matèria de conservació de la  biodiversitat i el patrimoni natural i establir mecanismes de transferència de coneixements entre la recerca i la conservació.

Promoure la divulgació sobre la biodiversitat, el patrimoni natural i els serveis ambientals dels ecosistemes.

Realitzar i promoure projectes de cooperació internacional en matèria de conservació de la biodiversitat i dels serveis ambientals dels ecosistemes, i definir les accions per reduir la petjada ecològica de Catalunya en el
que afecta la biodiversitat i el patrimoni natural de països tercers.

Analitzar les relacions entre economia, biodiversitat i serveis ambientals dels ecosistemes, i definir i impulsar instruments econòmics per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Dissenyar el sistema d'espais naturals protegits de Catalunya mitjançant el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i la xarxa Natura 2000 i participar en el seu desenvolupament.

Formular i tramitar les propostes de declaració d'espais naturals protegits, incloent-hi els espais naturals de protecció especial i les normes que els despleguen, la inclusió d'espais al PEIN i a la xarxa Natura 2000 i les figures de protecció d'altres normatives i convenis internacionals, i participar en les que promogui l'Administració de l'Estat.

Formular els plans d'ordenació dels recursos naturals.

Proposar l'adopció de mesures cautelars i preventives durant la tramitació dels instruments de protecció i de planificació dels espais naturals.

Formular plans, programes, projectes i directrius de protecció del patrimoni geològic, la connectivitat biològica i ecològica, i de protecció d'hàbitats i sistemes naturals.

Col·laborar amb el departament competent en matèria de forests en la planificació i regulació dels boscos singulars i d'evolució natural.

Assessorar i informar, quan escaigui, quant a plans territorials i altres plans globals, normes, estratègies i programes territorials i sectorials que tinguin incidència sobre la biodiversitat i el patrimoni natural.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (03/05/2023)