Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Emissions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Meritxell Rodríguez Viloca

Càrrec

cap de la Secció d'Emissions

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Vigilar i inspeccionar les activitats que generen emissions a l'aire. 

Gestionar i tramitar els expedients de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Avaluar els resultats dels controls en matèria de contaminació  atmosfèrica i fer-ne el seguiment, supervisar les actuacions de revisió de control d'emissions a l'atmosfera efectuades per les unitats dels Serveis
Territorials. 

Mantenir actualitzat l'inventari de les emissions industrials a l'atmosfera de Catalunya. 

Proposar instruccions tècniques i criteris relacionats amb la prevenció i el control de les emissions de contaminants a l'aire.

Vetllar pel compliment de les millors tècniques disponibles en matèria de contaminació de l'aire. 

Promoure actuacions de sensibilització per a la prevenció de les emissions a l'aire.

Gestionar i tramitar el registre de focus emissors a l'atmosfera. 

Supervisar les actuacions de prevenció efectuades per les unitats dels Serveis Territorials de la Direcció General: oficines de Gestió Ambiental Unificada i oficines de Medi Ambient. 

Donar suport especialitzat en la supervisió de les entitats col·laboradores de l'Administració, col·laborar en el disseny i l'execució dels programes d'intercomparació i definir les instruccions tècniques en matèria de control de les emissions atmosfèriques.

Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)