Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Vigilància i Control de l'Aire

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Guinart Prime

Càrrec

cap del Servei de Vigilància i Control de l'Aire

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Ordenar i gestionar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya i els sistemes per al control en continu de les emissions de
contaminants a l'aire. 

Proposar la formulació de zones que requereixen una protecció especial pel que fa a la contaminació de l'aire.

Proposar la formulació de plans d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire ambient, coordinar-se amb els agents implicats i fer el seguiment de la seva implantació.

Elaborar els informes en matèria de prevenció de la contaminació de l'aire de les activitats, infraestructures, plans i programes potencialment contaminants de l'aire.

Elaborar les propostes de resolució de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera. 

Vigilar, prevenir, inspeccionar i controlar les emissions a l'aire de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i proposar mesures de correcció.

Gestionar i mantenir actualitzat l'inventari de referència de les emissions atmosfèriques de Catalunya. 

Coordinar la tramesa de la informació de la qualitat de l'aire a la Unió Europea d'acord amb les directrius normatives establertes. 

Assessorar i donar suport tècnic i material a les entitats locals, policials i judicials en les tasques de prevenció, inspecció i control de la  contaminació de l'aire, així com assessorar els ens locals, empreses, entitats col·laboradores de l'administració i la societat en general sobre els aspectes relatius a la contaminació de l'aire. 

Aprovar i difondre les instruccions tècniques, guies i criteris tècnics sobre l'avaluació de les emissions a l'atmosfera i la qualitat de l'aire. 

Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)