Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mariona Gibert Casamada

Càrrec

subdirectora general d'Intervenció i Qualificació Ambiental

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Formular propostes de programes operatius sobre la prevenció i el control integrats de la contaminació i sobre l'aplicació dels sistemes de  responsabilitat ambiental. 

Supervisar, coordinar i controlar l'execució de les funcions atribuïdes a la Direcció General en matèria d'intervenció administrativa de les activitats, de recerca, de qualificació ambiental i d'acreditació d'entitats col·laboradores.

Formular propostes de directrius, criteris i instruccions dels procediments d'avaluació d'impacte ambiental, de prevenció i control ambiental de les activitats amb incidència ambiental, de restauració d'activitats extractives i d'acreditació d'entitats col·laboradores.

Proposar i executar, si escau, les actuacions en matèria de tecnologies, sistemes i substàncies químiques per a l'avaluació, prevenció, minimització i control de les activitats amb impacte sobre el medi.

Establir la coordinació de les actuacions sectorials ambientals de seguiment i control del Departament en relació amb la intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.

Col·laborar en la coordinació de les actuacions d'inspecció i control integrats de la contaminació quan hi intervinguin agents de l'autoritat o jurisdicció competent.

Dirigir el sistema d'inspecció integral de les activitats, supervisant els plans i programes d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental. 

Assessorar els ens locals i agents socials per a la implantació i el  seguiment de la intervenció integral d'activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

Formular propostes d'adequació i d'actualització de la legislació en matèria d'intervenció i d'avaluació d'impacte ambiental de les activitats, de responsabilitat ambiental, de qualificació ambiental, d'acreditació
d'entitats col·laboradores i de restauració d'espais afectats per activitats extractives.

Formular propostes per a la protecció dels espais afectats per activitats extractives en els termes que preveu la legislació vigent.

Impulsar i coordinar els sistemes d'informació i les bases de dades ambientals desenvolupats per l'aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

Formular propostes d'instruccions tècniques i criteris sobre la  metodologia en les actuacions de les entitats col·laboradores.

Supervisar, coordinar i controlar l'execució de les funcions atribuïdes a la Direcció General, en matèria d'intervenció i avaluació d'impacte ambiental de les activitats, i dirigir l'actuació de les oficines de gestió ambiental unificada i les oficines de medi ambient en l'exercici de les funcions que tenen assignades en aquestes matèries.

Supervisar i coordinar el sistema d'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos d'autorització, inspecció i control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres prescripcions tècniques. 

Impulsar i coordinar la constitució de grups de treball amb sectors productius estratègics a Catalunya per formular propostes als organismes competents sobre l'aplicació als sectors de les millors tècniques  disponibles i dels convenis i acords internacionals en matèria de  substàncies químiques. 

Formular propostes sobre programes d'ajuts, subvencions i, si s'escau, desgravacions i altres incentius fiscals que es puguin establir a les empreses per a inversions que redueixen l'impacte ambiental. 

Instruir els expedients sancionadors, de responsabilitat patrimonial, de responsabilitat ambiental i els que correspongui, en l'àmbit de les funcions de la Subdirecció General. 

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (29/05/2023)