Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mireia Boya i Busquet

Càrrec

directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Regular, vigilar, prevenir i controlar l'ambient atmosfèric i les seves diverses classes de contaminació,  formular i gestionar els plans i programes sobre protecció de la qualitat de l'aire i de reducció de la contaminació acústica i lumínica.

Dirigir el funcionament global i gestionar el sistema d'intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.

Dirigir funcionalment les oficines de gestió ambiental unificada i les oficines de medi ambient.

Dirigir l'avaluació ambiental dels projectes d'activitats amb incidència ambiental.

Dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i de control de les activitats amb incidència ambiental.

Promoure projectes de recerca en matèria de tecnologies i sistemes per a l'avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes de les activitats sobre el medi.

Definir, validar i actualitzar periòdicament la base de dades ambientals que sigui competència seva.

Fomentar la recerca, l'avaluació i la difusió de les millors tècniques disponibles.

Dirigir el sistema d'auditoria i gestió mediambiental i els sistemes d'etiqueta ecològica europea i el distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Dirigir i supervisar el sistema d'acreditació de les entitats col·laboradores de l'Administració ambiental.

Realitzar estudis i formular propostes de plans territorials sectorials en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

Exercir la potestat sancionadora per a les infraccions en els termes que preveu la legislació vigent.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)