Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Responsable

Sr.   Marc Vilahur i Chiaraviglio

Càrrec

director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes, d'acord amb la normativa vigent i assumint un paper proactiu en aquest àmbit.

Dirigir funcionalment les oficines territorials d'acció i avaluació ambiental, les oficines de medi ambient i les
seccions territorials de Biodiversitat i Medi Natural.

Donar suport a la Ponència Ambiental en relació amb l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes
d'infraestructures i d'activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització
substantiva.

Impulsar un desenvolupament sostenible de Catalunya i la incorporació dels objectius i dels criteris
internacionals i europeus de desenvolupament sostenible adreçant-se al conjunt d'actors amb incidència sobre les polítiques ambientals.

Promoure projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

Promoure plans, programes i activitats adreçades a la promoció, l'educació, la recerca i la formació
ambiental i vetllar per la coordinació de l'acció pública de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els
òrgans que té adscrits, els de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en aquestes
matèries.

Establir els mecanismes adients per garantir l'accés a la informació ambiental i promoure la participació
ciutadana i del conjunt d'actors més directament concernits en el desenvolupament de les polítiques
ambientals.

Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi natural, així com les directrius
i propostes normatives relatives al medi natural i la biodiversitat i fer-ne l'avaluació i el seguiment.

Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, i formular i
tramitar les declaracions d'espais naturals protegits i els instruments de planificació i de gestió integral dels
espais naturals protegits, de la connectivitat ecològica, i de la protecció dels hàbitats, de les espècies i del
patrimoni geològic.

Exercir les funcions d'autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000.

Dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de flora, fauna, llevat de la fauna cinegètica i
piscícola.

Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural terrestre i marí, per evitar
accions que en pugui lesionar els valors i promoure la custòdia del territori a Catalunya.

Identificar i preservar els serveis ecosistèmics que requereixin una especial protecció i promoure actuacions de restauració o creació d'infraestructura verda en el territori.

Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.

Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la
matèria.

Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment. 

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani


Components

Aquesta Direcció General té adscrit el Cens general d'entitats d'educació ambiental de Catalunya (DOGC 2125).data actualització (25/04/2023)