Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona (OGAU)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Asunción Martínez Marquès

Càrrec

cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona (OGAU)

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

Gestionar les sol·licituds d'autorització ambiental, i les seves revisions, i emetre les propostes de declaració d'impacte ambiental d'acord amb les competències atribuïdes per la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

Custodiar els expedients d'autorització ambiental i dels projectes tècnics de les activitats.

Emetre els informes ambientals que corresponguin segons la normativa i integrar els informes ambientals emesos per altres òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Avaluar els resultats dels actes d'inspecció i control i instruir, si escau, els expedients corresponents.

Assessorar tècnicament els ens locals, les empreses i la ciutadania en matèria de prevenció i control de les activitats.

Subministrar informació ambiental en relació amb les activitats i rebre-la dels ens locals en matèria d'activitats.

Gestionar els mitjans tècnics de control i prevenció de la contaminació que li hagin assignat.

Emetre els informes relatius als programes de restauració i les afeccions ambientals de les activitats extractives i dels permisos d'investigació dels recursos miners i d'hidrocarburs i, si escau, de les seves modificacions, que els siguin assignats.

Gestionar els expedients d'activitats tramitats d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental d'activitats i de restauració d'espais afectats per activitats extractives i els que es puguin incoar durant el seguiment de les dites activitats.

Inspeccionar les activitats que els siguin atribuïdes en aplicació de les disposicions normatives de prevenció i control ambiental i fer el seguiment de la seva restauració en el cas de les extractives.
Donar suport en totes aquelles actuacions que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic realitzi en l'àmbit territorial de la seva competència.

Realització d'actuacions de compliment de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental.

Participar en la coordinació de les actuacions d'emergència en matèria de seguretat ambiental en el seu àmbit territorial.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (17/07/2023)