Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Confraria de Pescadors de Palamós

Responsable

Sr.   Miquel Mir Martorell

Càrrec

Patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós

Adreça
Port, s/n
Població
17230  Palamós
Telèfon
972 31 44 37
Fax
972 60 04 17

Funcions

Les confraries de pescadors de Catalunya, constituïdes com corporacions de dret públic amb personalitat jurídica i capactiat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, exerceixen la representació del sector pesquer, sens perjudici del que pugui correspondre a altres ens associatius i actuaran en els seus respectius àmbits territorials, com a òrgans de consulta i col·lacoració de l'Administració de la Generalitat, amb l'objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers.

Funcions de les confraries de pescadors de Catalunya:

Actuar com a òrgans consultius de l'Administració en totes aquelles qüestions que afectin la pesca marítima i que li siguin sotmeses.
Emetre informe previ en relació amb les disposicions de caràcter general que regulin la pesca, quan afectin els respectius àmbits territorials.
Elevar informes i propostes a l'Administració de la Generaltat sobre les matèries objecte de la seva competència.
Informar els seus membres sobre els ajuts, els programes, les obligacions i la normaitva que els afecta.
Confeccionar les estadístiques de captura d'acord amb les instruccions del Departament.
Vetllar pel compliment de l'obligació de desembarcament als ports i de venda a la llotja de la totalitat de les captures, i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comecialització fins a la primera venda.
Sotmetre al Departament, per a la seva consideració i aprovació si s'escau, propostes de plans de pesca amb la finalitat d'equilibrar els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures.
Planificar aquelles activitats tendents a incrementar la rendibilitat de l'esforç pesquer per mitjà de l'explotació racional de recursos i millorament de les condicions de treball.
Donar la deguda cobertura a les exigències de comercialització de les captures millorant els sistemes organitzatius en benefici de les mateixes confraries i els consumidors.
Afavorir la formació cultural i professional dels membres de les confraries, facilitant-los el coneixement de la tecnologia adequada en cada cas.
Promoure els serveis necessris adreçats a aconseguir una major eficàcia en el desenvolupament de les activitats pesqueres afavorint la creació d'empreses, associacions o cooperatives amb professionals del sector.

Components

Secretària: Ma. del Carme Domènech Amorós


data actualització (25/03/2022)