Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Confraria de Pescadors de Sitges

Responsable

Sr.   Josep Oriol Serra Villanueva

Càrrec

Patró major de la Confraria de Pescadors de Sitges

Adreça
Carrer de la Carreta, 24
Població
08870  Sitges
Telèfon
93 894 00 02
Fax
93 894 00 02

Funcions

Actuar com a òrgans consultius de l'Administració en totes aquelles qüestions que afectin la pesca marítima i que li siguin sotmeses.

Emetre informe previ en relació amb les disposicions de caràcter general que regulin la pesca, quan afectin els respectius àmbits territorials.

Elevar informes i propostes a l'Administració de la Generaltat sobre les matèries objecte de la seva competència.

Informar els seus membres sobre els ajuts, els programes, les obligacions i la normaitva que els afecta.

Confeccionar les estadístiques de captura d'acord amb les instruccions del Departament.

Vetllar pel compliment de l'obligació de desembarcament als ports i de venda a la llotja de la totalitat de les captures, i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comecialització fins a la primera venda.

Sotmetre al Departament, per a la seva consideració i aprovació si s'escau, propostes de plans de pesca amb la finalitat d'equilibrar els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures.

Planificar aquelles activitats tendents a incrementar la rendibilitat de l'esforç pesquer per mitjà de l'explotació racional de recursos i millorament de les condicions de treball.

Donar la deguda cobertura a les exigències de comercialització de les captures millorant els sistemes organitzatius en benefici de les mateixes confraries i els consumidors.

Afavorir la formació cultural i professional dels membres de les confraries, facilitant-los el coneixement de la tecnologia adequada en cada cas.

Promoure els serveis necessaris adreçats a aconseguir una major eficàcia en el desenvolupament de les activitats pesqueres afavorint la creació d'empreses, associacions o cooperatives amb professionals del sector.


Components

Secretària: Isabel Vivó Solerdata actualització (31/07/2023)