Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar

Responsable

Sr.   Antonio Marzoa Notlevsen

Càrrec

Patró major de la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar

Adreça
Moll de Pescadors, s/n (Apartat de correus 43)
Població
08350  Arenys de Mar
Telèfon
93 792 04 90
Fax
93 795 75 82

Funcions

Les confraries de pescadors de Catalunya, constituïdes com corporacions de dret públic amb personalitat jurídica i capactiat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, exerceixen la representació del sector pesquer, sens perjudici del que pugui correspondre a altres ens associatius i actuaran en els seus respectius àmbits territorials, com a òrgans de consulta i col·lacoració de l'Administració de la Generalitat, amb l'objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers.

Funcions de les confraries de pescadors de Catalunya:
Actuar com a òrgans consultius de l'Administració en totes aquelles qüestions que afectin la pesca marítima i que li siguin sotmeses.
Emetre informe previ en relació amb les disposicions de caràcter general que regulin la pesca, quan afectin els respectius àmbits territorials.
Elevar informes i propostes a l'Administració de la Generaltat sobre les matèries objecte de la seva competència.
Informar els seus membres sobre els ajuts, els programes, les obligacions i la normaitva que els afecta.
Confeccionar les estadístiques de captura d'acord amb les instruccions del Departament.
Vetllar pel compliment de l'obligació de desembarcament als ports i de venda a la llotja de la totalitat de les captures, i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comecialització fins a la primera venda.
Sotmetre al Departament, per a la seva consideració i aprovació si s'escau, propostes de plans de pesca amb la finalitat d'equilibrar els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures.
Planificar aquelles activitats tendents a incrementar la rendibilitat de l'esforç pesquer per mitjà de l'explotació racional de recursos i millorament de les condicions de treball.
Donar la deguda cobertura a les exigències de comercialització de les captures millorant els sistemes organitzatius en benefici de les mateixes confraries i els consumidors.
Afavorir la formació cultural i professional dels membres de les confraries, facilitant-los el coneixement de la tecnologia adequada en cada cas.
Promoure els serveis necessris adreçats a aconseguir una major eficàcia en el desenvolupament de les activitats pesqueres afavorint la creació d'empreses, associacions o cooperatives amb professionals del sector.


Components

Secretari: Ricardo Marzoa Notlevsendata actualització (16/05/2022)