Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Territorial de Caça de Girona


Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 975 000
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Informar i fer propostes sobre:
La fixació dels períodes hàbils de caça, les vedes i les limitacions en circumstàncies especials.
Els plans d'ordenació cinegètica de les Àrees Privades de Caça.
Mesures de control cinegètic de terrenys.
Mesures de control per a les repoblacions cinegètiques i de protecció d'espècies amb risc de desaparèixer.
Qualsevol altra matèria relacionada amb la fauna cinegètica i protegida que li sigui sotmesa.

Components

Presidència: el/la delegat/ada territorial del Departament que te assignades les funcions de Medi Ambient.
Vicepresidència 1a: el/la president/a o delegat/da de cadascuna de les representacions o delegacions de la Federació Catalana de Caça.
 • Vicepresidència 2a: el/la cap de la Secció d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental de la corresponent delegació territorial del Departament que te assignades les funcions de Medi Ambient..
 • Vocalies:
  • Una persona representant del Departament de Justícia i Interior.
  • Una persona representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
  • Quatre persones representants de les societats de caçadors i caçadores federades, a proposta de la Federació Catalana de Caça.
  • Dues persones representants de les persones titulars d'àrees privades de caça, proposades per la Federació Catalana de Caça.
  • Una persona representant de les associacions de defensa de la natura.
  • Quatre persones representants de les organitzacions professionals agràries que tinguin la consideració de més representatives en l'àmbit territorial respectiu, designades en proporció als resultats a les eleccions a cambres agràries.
  • El/la sotsinspector/a del cos d'Agents Rurals.
  • El/la cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals.
  • Una persona representant del Consorci Forestal de Catalunya.
  • Un/a director/a de reserva nacional de caça o de zona de caça controlada de l'àmbit territorial.
  • Un/a tècnic/a de les delegacions territorials del Departament que te assignades les funcions de Medi Ambient expert/a en assumptes cinegètics, que actua com a secretari/ària.


data actualització (16/11/2018)