Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell de Caça de Catalunya

Responsable

Sra.   Ma. Josep Vargas Pera

Càrrec

vicepresidenta segona del Consell

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

El Consell de Caça de Catalunya és un òrgan consultiu adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en què estan representats els sectors, entitats i departaments de la Generalitat implicats en la gestió cinegètica a Catalunya. A cada àmbit territorial hi ha un consell territorial on es discuteixen i debaten els aspectes més locals referits a la caça.

La creació d'aquest Consell es creu necessària perquè la caça és una activitat que compta a Catalunya amb un gran nombre d''afeccionats, la qual cosa fa que la seva regulació i reglamentació sigui de gran importància perquè es desenvolupi de forma adequada, per evitar danys a la riquesa cinegètica i a la fauna en general. La creació d'aquest Consell ajudarà a dur a terme una gestió positiva dels recursos cinegètics i d'aconseguir un equilibri entre els interessos dels afeccionats a aquesta pràctica i els de la conservació i la protecció del notstre patrimoni natural.

Components

El Consell de Caça de Catalunya està constituït per les persones següents:
- Presidència: el/la director/a general de Forests.
- Vicepresidència 1a: el/la president/a de la Federació Catalana de Caça.
- Vicepresidència 2a: el/la cap de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques de la Direcció General de Forests.
Vocals:
- El president/a o delegat/da de cadascuna de les representacions o delegacions de la Federació Catalana de Caça.
- Cinc presidents/es de societats de caçadors federades, a proposta de la Federació Catalana de Caça.
- Dos/dues caçadors/es experts en matèria cinegètica proposats per la Federació Catalana de Caça.
- El/la president/a de la Comissió de Catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça.
- Una persona representant de les associacions de criadors o productors d'espècies cinegètiques.
- Una persona representant del Consell General de la Vall d'Aran.
- Una persona representant de la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- Cinc persones representats de les organitzacions professionals agràries que tinguin la consideració de més representatives en l'àmbit de Catalunya, designades en proporció als resultats a les eleccions a cambres agràries.
- Una persona representant de l'Institut d'Estudis Catalans.
- Una persona representant dels departaments universitaris amb docència i recerca en zoologia animal, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
- Una persona representant de les associacions de defensa de la natura.
- El/la subdirector/a general de Boscos.
- Una persona representant del Consorci Forestal de Catalunya.
- L'inspector o la inspectora del cos d'agents rurals.
- Una persona representant de la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior.
- Una persona representant de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- Una persona representant de la Secretaria General de l'Esport.
- Una persona representant del Gremi del Comerç  d'Armes de Catalunya.
- Dues persones tècnics o tècniques de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques, una de les quals actua com a secretari o secretària.


data actualització (01/12/2020)