Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari

    Organigrama

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar i proposar els plans d'inspecció en matèria de lluita contra el frau en la producció i comercialització agroalimentàries.
Impulsar mesures de detecció de les conductes i/o pràctiques que infringeixen la normativa vigent en matèria de lluita contra els fraus i de qualitat agroalimentària i les que poden afectar negativament o perjudicar els interessos generals econòmics de la producció, de la industrialització i de la comercialització en origen agroalimentària i promocionar les accions corresponents.
Coordinar, avaluar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i verificació de la qualitat dels productes agroalimentaris i dels mitjans de producció agraris , per tal de comprovar la seva adequació a les normes que regulen les característiques i els procediments d'elaboració i en el supòsit de productes vitivinícoles, begudes espirituoses i alcohols, aquestes funcions s'estenen a la circulació dels productes i a la gestió dels registres corresponents.
Coordinar i supervisar les actuacions de comprovació dels sistemes d'autocontrol en matèria de qualitat agroalimentària realitzats pels/per les operadors/es i la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de qualitat agroalimentària.
Gestionar el registre en matèria d'embotelladors de vins i begudes alcohòliques.
Autoritzar als operadors del sector vitivinícola els documents d'acompanyament que emparen el transport i circulació de productes vitivinícoles i de les begudes aromatitzades per tal que puguin ser validades pel mateix expedidor.
Autoritzar que els registres o la comptabilitat material que han de dur els operadors del sector vitivinícola estiguin constituïts per un sistema informàtic.
Impulsar els tràmits derivats de les inspeccions en els corresponents procediments sancionadors.
Fomentar que les indústries agroalimentàries compleixin la normativa agroalimentària que els sigui d'aplicació i fer-ne el seguiment.
Planificar accions informatives a les indústries agroalimentàries en matèria de compliment de les normatives agroalimentàries.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
En matèria vitivinícola, aquestes funcions són exercides sense perjudici de les competències de l'Institut Català de la Vinya i el Vi i dels consells reguladors de les denominacions d'origen protegides en matèria d'inspecció i control dels productes vitivinícoles amb denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, que es determina a la normativa sectorial.
Les competències relacionades a l'apartat 1 han de ser exercides sense perjudici de les competències del departament competent en matèria de salut.


data actualització (19/05/2023)