Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners

Responsable

Sra.   Anna Suquet Fontana

Càrrec

directora de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners

Adreça
Finca Casa Xifra
Població
17430  Santa Coloma de Farners
Telèfon
972 84 17 65

Horari d'atenció


Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 8:30 a 14 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14 h.

Romandrà tancat (festa local de Santa Coloma de Farners)
de l'1 d'agost al 31 d'agost.
el 24 de desembre: Tancat.
el 31 de desembre: Tancat.

 

NIF

S-1700003-E

 

Funcions

Les escoles agràries són centres de formació del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural. Estan adscrites a la direcció general competent en matèria de formació, transferència tecnològica i innovació en l'àmbit agroalimentari.
Funcions de l'escola:
Impartir formació professional inicial emmarcada en la família agrària, alimentària i d'altres famílies amb vinculació al món agroalimentari i rural.
Impartir certificats de professionalitat de la família agrària, alimentària i d'altres famílies amb vinculació al món agroalimentari i rural.
Millorar les competències professionals de les persones que s'incorporen al sector i de tots els professionals que treballen en el món rural a través de la formació professional i de la formació per a l'ocupació.
Promoure, coordinar i impartir programes de formació professional per a l'ocupació per a persones que s'incorporen a l'empresa agroalimentària i rural, i per als professionals del sector, analitzant les especials necessitats de les dones en la incorporació a aquest sector.
Posar en valor les competències professionals assolides per l'experiència professional, a partir dels mecanismes que s'estableixin per part dels departaments competents en matèria d'ensenyament i ocupació.
Impulsar la innovació i la transferència tecnològica dins del sector agroalimentari i rural.
Detectar necessitats per impartir programes de formació i transferència tecnològica adaptats al territori.
Fer el seguiment de les actuacions realitzades per altres promotors en l'àmbit de la formació i la transferència tecnològica agroalimentària.
Donar suport en l'àmbit de la formació i la innovació a les polítiques del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural.
Altres funcions que li siguin encarregades pel departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural.

Principis d'actuació en què es fonamenta el funcionament de les escoles agràries:
Desenvolupar els programes de formació, transferència tecnològica, innovació i emprenedoria d'acord amb les polítiques del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural.
Treballar en xarxa entre les escoles i amb els diferents agents públics i privats del territori com a principi bàsic per aconseguir l'eficiència en la gestió de programes, de recursos humans, funcionals i materials.
Organitzar la seva activitat considerant l'àrea d'influència territorial i/o una especialització sectorial o tecnològica que doni/n resposta a les necessitats formatives del sector agroalimentari i rural.
Participar en iniciatives/reunions/fòrums/comissions del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural i del territori en la línia de la seva especialització i/o territorialitat essent observadors, receptors i emissors actius de propostes per programar actuacions.
Treballar a partir de paràmetres de qualitat mitjançant la implantació d'un sistema de qualitat i millora contínua.
Promoure l'ús de les noves tecnologies mitjançant la seva integració en el desenvolupament dels programes de formació.
Adaptar-se als nous formats i sistemes de formació que permeten l'adequació de l'oferta a les necessitats dels diferents sectors.
Treballar amb materials didàctics i programes innovadors i de referència per a un servei a la formació de qualitat per als estudiants i per a la resta de promotors de formació públics i privats.

Components

Òrgans de govern de les escoles agràries:
- El/la director/a, òrgan unipersonal que integra l'equip directiu.
- L'equip directiu, format pel/per la director/a, el/la cap de programes i el/la secretari/ària.
- El claustre, és l'òrgan col·legiat de participació en el govern de les escoles agràries del personal tècnic amb funcions de formació i transferència tecnològica.
- El consell escolar, és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.


data actualització (05/12/2020)