Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Coordinació i Gestió Territorial a Girona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joaquim Xifra Triadú

Càrrec

cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial a Girona

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar i donar suport a les oficines del Departament ubicades en el seu territori pel que fa a l'execució dels plans d'actuació, i l'abastament dels mitjans necessaris per elaborar-los i executar-los.

Supervisar l'elaboració dels plans d'actuació territorial i la seva execució.

Coordinar amb els altres òrgans territorials i departamentals les actuacions per a l'elaboració i l'execució dels plans comarcals, i participar en l'execució de convenis i en consorcis, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i fer el seguiment de la tramitació dels expedients d'ajuts, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de ramaderia i sanitat animal, en el seu àmbit territorial, especialment dels programes de control sanitari dels animals.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'agricultura i sanitat vegetal en el seu àmbit territorial, en particular el control de la gestió integrada de plagues, Bones Pràctiques agràries i bones condicions agràries i mediambientals, i el control i seguiment dels programes de vigilància de l'ús dels productes fitosanitaris.

Coordinar i executar les actuacions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, nitrats i fertilitzants, i de control i certificació de la producció i comercialització de llavors i plantes de viver, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'obres i regadius en el seu àmbit territorial.
Impulsar les actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura i la ramaderia, i les d'adopció d'energies renovables, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de qualitat agroalimentària en el seu àmbit territorial.
Coordinar i supervisar, si escau, les actuacions en matèria de pesca en el seu àmbit territorial.

Coordinar i supervisar els expedients sobre actuacions en els espais forestals (rompudes, obertures de camins, aprofitaments, ocupacions, camins ramaders, circulació motoritzada) i fer-ne la proposta de resolució.

Supervisar les actuacions en matèria d'activitats cinegètiques i de pesca continental i els seus programes d'actuació, en el seu àmbit territorial.
Coordinar l'assessorament tècnic sobre les matèries que tenen atribuïdes les seccions que en depenen.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.
data actualització (02/02/2023)