Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan de Déu Reyes Aybar

Càrrec

cap de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a Barcelona

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

- Coordinar les activitats de foment i millora de la producció agrícola i l'impuls de l'inventari i l'avaluació dels recursos agrícoles i dels mitjans de producció, així com de la gestió integrada de plagues.

- Gestionar els registres de l'àmbit agrari i fitosanitari que la normativa sectorial els atribueixi.

- Vetllar per la prevenció de plagues i males herbes, executar-ne les campanyes de control i lluita i controlar la correcta utilització dels productes fitosanitaris.

- Proposar millores de les tècniques de control de plagues i malalties, mitjançant l'assaig de noves substàncies i formulacions plaguicides i altres tècniques de control no químiques, estudiant-ne l'aplicabilitat i els efectes sobre els cultius, les persones i el medi ambient.

- Coordinar, controlar i executar les actuacions vinculades a bones pràctiques agràries, a dejeccions ramaderes i a nitrats, així com executar les actuacions en matèria de control i certificació de la producció i comercialització de llavors i plantes de viver.

- Gestionar les estacions d'avisos i exercir el control de les agrupacions de defensa vegetal.

- Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania i en especial les explotacions agrícoles en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (25/11/2021)