Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Pena Sant

Càrrec

director dels Serveis Territorials a Barcelona

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Observacions

En aquesta oficina no es fa registre d'entrada. Només s'atenen tràmits especialitzats amb cita prèvia. Podeu demanar cita trucant al telèfon 93 409 20 90

Àmbit territorial: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental

Funcions

Dirigir i executar en l'àmbit territorial els programes aprovats pel Departament.

Elaborar les propostes dels plans anuals i els programes de treball de les seves unitats.

Exercir d'òrgan de relació i si s'escau de coordinació amb el Departament i les entitats que hi estan adscrites o vinculades respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.

Aplicar en el seu àmbit territorial les polítiques i directrius determinades pel Departament.

Participar en els òrgans rectors dels espais naturals de protecció especial del seu àmbit territorial.

Exercir les funcions que preveu la normativa de prevenció i control ambiental d'aquelles activitats relacionades amb les competències del Departament.

Exercir les funcions relacionades amb el procediment d'avaluació ambiental dels plans i programes relacionats amb el sector agrari, agroindustrial, forestal i d'infraestructures agràries, en l'àmbit territorial corresponent.

Coordinar, donar suport i supervisar les funcions assignades a les oficines comarcals que s'integren en els seus respectius àmbits territorials.

Executar les funcions d'inspecció i de règim sancionador en l'àmbit de les competències del Departament, quan correspongui per raó de l'àmbit territorial.

Incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda la competència.
Participar en els òrgans i en les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

Coordinar l'actuació en el territori de les diferents unitats directives departamentals i entitats públiques adscrites.

Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (02/11/2022)