Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Auditoria i Inspecció Internes

    Organigrama

Responsable

Sra.   Margarita Gómez Puig

Càrrec

subdirectora general d'Auditoria i Inspecció Internes

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

Auditar les actuacions del Departament en relació amb les normes i directrius internes.
Comprovar l'adequació dels sistemes de control al marc normatiu de referència i avaluar-ne la idoneïtat.
Comprovar l'adequació de les actuacions i dels recursos als objectius del Departament.
Comprovar el compliment de les normes i dels procediments administratius establerts.
Auditar el funcionament del Departament com a Organisme Pagador de fons europeus.
Realitzar, quan calgui, inspeccions sobre actuacions o fets específics de les unitats de Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Components

La Subdirecció General d'Inspecció està integrada per llocs de treball singulars (inspectors de serveis i inspectors de regulació de mercats).data actualització (22/07/2021)