Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Remei Pararols Pujolràs

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Executar la gestió i administració del personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.
Assessorar i proposar mesures que permetin adequar els efectius del Departament a les necessitats en matèria de personal.
Estudiar, coordinar i gestionar projectes de millora dels recursos humans del Departament.
Supervisar i coordinar els processos de provisió provisional del personal adscrit al Departament.
Analitzar, elaborar i avaluar propostes en matèria de relacions sindicals, participar en la negociació col·lectiva i fer el seguiment de l'aplicació dels acords col·lectius.
Coordinar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal, supervisar i controlar l'execució del pressupost de despeses de personal i les modificacions, supervisar la confecció de la nòmina, efectuar les tramitacions relatives als règims de previsió social, i mantenir el sistema d'informació de personal.
Supervisar l'elaboració d'estudis, propostes i informes tècnics o jurídics en matèria de personal. 
Emetre informes i propostes de resolució de recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció social, i de recursos que, en matèria de personal, es tramiten en via jurisdiccional.
Implementar les polítiques de personal del Departament.
Planificar la formació del personal del Departament, l'assessorament i la coordinació de la detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el control i la coordinació de la realització dels cursos.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
 data actualització (27/02/2023)