Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Centre de la Propietat Forestal


Adreça
Carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 Finca Torreferrussa
Població
08130  Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon
93 574 70 39
Contacte
Adreça web
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'atenció


Horari d'atenció
el 5 de gener, de 9 a 14 h.
el 23 d'abril, de 9 a 14 h.
de l'11 de gener al 31 de maig: de dilluns a dijous, de 9 a 18:30 h; divendres, de 9 a 15 h.
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
del 15 de desembre al 10 de gener: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.


Festius
el 24 de setembre: Tancat.
el 24 de desembre: Tancat.
el 31 de desembre: Tancat.

 

NIF

S-0800030-I

 

Funcions

Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir les finalitats pròpies, que ajusta la seva activitat al dret privat.

Funcions principals:
-
Participar en l'elaboració dels plans de producció forestal.
- Participar en l'elaboració dels plans de desenvolupament forestal, mitjançant l'elaboració de propostes i suggeriments, i emetre els corresponents informes tècnics en relació amb el Pla general de política forestal i els plans de producció forestal elaborats pels departaments de l'Administració de la Generalitat.
- Prestar suport tècnic i econòmic per a elaborar els projectes d'ordenació i els plans tècnics de gestió i millora forestals, i vetllar perquè s'executin.
- Tramitar i aprovar els projectes d'ordenació forestal i els plans tècnics de gestió i millora forestals l'àmbit ordenat dels quals afecti exclusivament terrenys de titularitat privada.
- Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els projectes d'ordenació i en els plans tècnics de gestió i millora forestals i controlar el compliment dels compromisos que s'hi estableixen.
- Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels plans tècnics de gestió i millora forestals i els projectes d'ordenació forestal per a les forests privades.
- Promoure la constitució d'associacions i agrupacions forestals i d'entitats de cooperació entre els titulars dels terrenys forestals de propietat privada per a facilitar l'administració dels boscos i la comercialització de llurs productes.
- Divulgar mètodes de silvicultura sostenible per a produir i conservar els terrenys forestals i assessorar en l'aplicació pràctica dels coneixements tècnics forestals i en la redacció dels instruments de planificació i ordenació forestals.
- Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels treballs i de les activitats forestals executats en compliment dels plans tècnics de gestió i millora forestals i els projectes d'ordenació forestal.
- Aplicar els instruments de foment forestal tot acordant l'atorgament dels ajuts i els incentius corresponents i fiscalitzant la destinació efectiva a la finalitat prevista.
- Administrar el Fons forestal dels boscos privats de Catalunya.
- Informar i ésser escoltat en relació amb l'aprovació de qualsevol normativa i instrument de planejament o projecte que afecti superfícies forestals de titularitat privada.
- Les altres funcions que li assignin les lleis.

Components

El Centre de la Propietat Forestal s'adscriu al departament competent en matèria forestal i té per missió fomentar la gestió forestal sostenible en els terrenys forestals de titularitat privada de forma coordinada amb la gestió dels terrenys forestals de titularitat pública. A més, actua dins el seu àmbit competencial com a instrument executor de les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de forests segons els objectius, eixos i línies d'actuació establerts en el pla general de política forestal.

Òrgans de govern:

1. Els òrgans de govern del Centre de la Propietat Forestal són:

a) La Presidència.
b) Les vicepresidències.
c) El Consell Rector.
d) La Direcció Gerència.

La Presidència del Centre de la Propietat Forestal correspon al/a la conseller o consellera del departament competent en matèria de forests.

El Consell Rector és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control del Centre de la Propietat Forestal.

Membres del Consell Rector:

a) El/la president/a.
b) Els/les vocals.
c) El/la secretari/ària, que és el/la director/a gerent. Actua amb veu però sense vot.

El/la conseller/a del departament competent en matèria de forests nomena els/les  vocals del Consell Rector amb la distribució següent:

a) Cinc en representació de diversos departaments de la Generalitat, un dels quals és titular de la direcció general competent en matèria de forests.
b) Cinc en representació dels propietaris forestals privats titulars d'un instrument d'ordenació.data actualització (03/03/2023)