Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Ple del Consell Català de Cogestió Marítima


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Les seves funcions són, amb caràcter general, les que estableixen l'article 16 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sectorpúblic, i l'article 15.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les que es concreten a continuació:

 1. Canalitzar els fluxos d'informació entre els diferents òrgans i comissions per donar resposta a les consultes que arribin dels diferents àmbits.
 2. Vetllar per la participació dels sectors econòmics implicats garantint la representativitat i facilitant els mecanismes electrònics i informàtics necessaris per a la comunicació entre els agents/actors i el Consell.
 3. Mantenir els espais de participació al dia i publicar-ho al web corresponent a fi de garantir la transparència de tots els processos.
 4. Mantenir actualitzats els punts d'informació dels registres de dades i complir la Llei de transparència iseguretat de les dades en allò que depèn del Consell.

Components

El Ple del Consell està integrat per les persones membres següents:

 1. La Presidència, que correspon al conseller o la consellera del departament competent en matèria de políticamarítima.
 2. La Vicepresidència, que correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria depolítica marítima i pesca.
 3. Una vocalia en representació de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat, que són exercides per un o una representant amb rang orgànic mínim de director o directora general o de nivellretributiu assimilable, designat/ada per les persones titulars de cadascun dels departaments.
 4. Les vocalies en representació dels agents i les entitats vinculats als sectors que duen a terme les activitaten el medi marítim, exercides per un o una representant de cadascun dels sectors següents: pesca professional, aqüicultura, turisme marítim, pesca recreativa, activitats marítimo-recreatives, construcció i reparació de vaixells, infraestructures portuàries, transport marítim, energies renovables, biotecnologia.
 5. Tres vocalies en representació de les diputacions de Girona, Barcelona i Tarragona a proposta de la Presidència de les diputacions respectives.
 6. Dues vocalies en representació de les entitats de recerca a proposta de la persona titular del departamentcompetent en matèria de recerca, i dues vocalies en representació de les universitats públiques catalanes aproposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 7. Tres vocalies en representació de les entitats ambientalistes, a proposta de la persona titular deldepartament competent en matèria de medi ambient.
 8. Dues vocalies en representació de les organitzacions sindicals i dues vocalies en representació de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya.
 9. Una vocalia en representació de la Federació de Municipis de Catalunya i una vocalia en representació de l'Associació Catalana de Municipis, a proposta de les presidències respectives.

data actualització (28/07/2022)