Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió sectorial de Recerca i Formació


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

La Comissió Sectorial de Recerca i Formació te les funcions següents:

  1. Proposar la generació de projectes i identificar oportunitats de finançament per desenvolupar projectescientífics d'interès que facilitin el coneixement necessari per a l'aplicació de l'Estratègia marítima de Catalunya.
  2. Contribuir a la innovació i fomentar la transferència tecnològica als sectors econòmics.
  3. Proposar mesures per reforçar la formació dels sectors i potenciar la sensibilització social.
  4. Assessorar l'Administració de la Generalitat per facilitar una gestió adaptativa d'acord amb els coneixementsen totes aquelles línies d'actuació vinculades a les activitats marítimes.

Components

La Comissió Sectorial de Recerca i Formació forma part del Consell Català de Cogestió Marítima i està integrada per:

  1. La Presidència, que correspon a un o una representant del departament competent en matèria de recerca, amb rang orgànic de subdirecció general.
  2. Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals que acordi el Ple mateix i d'acord amb l'àmbit propide la Comissió, en representació de les diferents administracions, sectors i entitats representats en el Ple.

Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial de Recerca i Formació, amb veu però sense vot, una persona que presti serveis a la unitat que exerceix la Presidència.


data actualització (28/07/2022)