Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió sectorial de Política Marítima Integrada


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

La Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada té les funcions següents:

  1. Elaborar propostes i recomanacions per a la definició i el desenvolupament de les polítiques marítimes de Catalunya en un règim de corresponsabilitat en col·laboració amb la resta d'administracions i sectors econòmics, valorant especialment la interacció terra-mar.
  2. Col·laborar en la implementació dels Objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides a Catalunya, especialment l'ODS 14 i aquells que puguin tenir incidència en el medi marí.

 


Components

La Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada forma part del Consell Català de Cogestió Marítima i està integrada per:

  1. La Presidència, que correspon a un o una representant del departament competent en matèria de políticamarítima, amb rang orgànic de subdirecció general.
  2. Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals que acordi el Ple mateix i d'acord amb l'àmbit propide la Comissió, en representació de les diferents administracions, sectors i entitats representats en el Ple.

Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada, amb veu però sensevot, una persona que presti serveis a la unitat que exerceix la Presidència.



data actualització (28/07/2022)