Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

La Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular té les funcions següents:

  1. Elaborar propostes i recomanacions per a una gestió racional i sostenible dels diferents sectors econòmics.
  2. Analitzar i avaluar els impactes al medi ambient marí, i proposar mesures de preservació i regeneració, mitigació i adaptació.
  3. Elaborar Bones Pràctiques per a la implementació en els diferents sectors dels objectius europeus i internacionals sobre residus zero.
  4. Elaborar propostes i recomanacions, amb criteris objectius i científics, per lluitar contra la sobreexplotació i el malbaratament de matèries primeres procedents del medi marí.
  5. Elaborar propostes i fer-ne el seguiment en relació amb mesures d'adaptació al canvi climàtic.

 


Components

Forma part del Consell Català de Cogestió Marítima i està integrada per:

  1. La Presidència, que correspon a un o una representant del departament competent en matèria de recerca, amb rang orgànic de subdirecció general.
  2. Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals que acordi el Ple mateix i d'acord amb l'àmbit propi de la Comissió, en representació de les diferents administracions, sectors i entitats representats en el Ple.

Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial de Recerca i Formació, amb veu però sense vot, una persona que presti serveis a la unitat que exerceix la Presidència.

 data actualització (28/07/2022)