Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

La Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia forma part del Consell Català de Cogestió Marítima i té les funcions següents:

  1. Elaborar propostes sobre el desenvolupament sostenible de les diferents activitats econòmiques marítimes i les condicions socioeconòmiques dels sectors corresponents.
  2. Identificar i avaluar el potencial empresarial a Catalunya relacionat amb l'entorn marítim.
  3. Facilitar i potenciar acords i/o plataformes interprofessionals que incrementin la col·laboració entre sectors.
  4. Proposar mesures per fomentar la posada en marxa de noves cadenes de valor a partir de productes d'origen marí, subproductes i valorització de materials de rebuig.
  5. Analitzar i avaluar les iniciatives europees i internacionals d'Economia Blava.
  6. Proposar al Ple del Consell incrementar en un màxim de quatre el nombre de vocals, segons preveu l'article 4.3 d'aquest Decret.

Components

Eestà integrada per:

  1.  La Presidència, que correspon a un o una representant del departament competent en matèria de promocióeconòmica, amb rang orgànic de subdirecció general.
  2. Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals que acordi el Ple mateix i d'acord amb l'àmbit propi de la Comissió, en representació de les diferents administracions, sectors i entitats representats en el Ple.

Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia, amb veu però sense vot, una persona que presti serveis a la unitat que exerceix la Presidència.data actualització (28/07/2022)