Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Català de Cogestió Marítima


Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

El Consell Català de Cogestió Marítima té les funcions següents:

  1. Contribuir activament a l'aplicació de l'Estratègia marítima de Catalunya, aprovar els informes de valoraciódel resultat de la implementació dels objectius i les línies estratègiques i les modificacions i adaptacions per als pròxims períodes i elevar-les al Govern.
  2. Elaborar propostes i recomanacions per a una gestió racional, sostenible i integrada de les activitats sectorials en l'àmbit marítim.
  3. Contribuir a la definició i el desenvolupament de les polítiques marítimes de Catalunya en un règim decoresponsabilitat i visibilitzar les característiques i necessitats específiques de Catalunya en la política marítima integrada de la Unió Europea, en el marc de competència de la Generalitat.
  4. Assessorar l'Administració marítima catalana sobre les prioritats de recerca i formació.
  5. Treballar per a la implementació dels Objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a Catalunya, especialment l'Objectiu 14 i aquells que puguin tenir incidència en el medi marí.
  6. Impulsar l'assoliment de compromisos d'acció en l'àmbit marítim.
  7. Qualsevol altra funció que se li atribueixi per norma legal o reglamentària.

Components

El Consell s'estructura en el Ple, en la Comissió Permanent i en les comissions sectorials d'Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de Política Marítima Integrada, i de Recerca i Formació.
La direcció general competent en matèria de política marítima i pesca presta el suport tècnic i administratiu necessari al Consell per al desenvolupament de les seves funcions.
L'exercici de les funcions de secretaria del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions sectorials no comporta la creació ni l'ocupació de cap lloc de treball específic a aquests efectes.
La participació en el Ple, la Comissió Permanent i les comissions sectorials no genera als seus membres capdret econòmic en concepte de dietes o indemnitzacions per drets d'assistència.
El funcionament del Consell es regeix per les disposicions d'aquest Decret i, amb caràcter supletori, per lanormativa aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.data actualització (28/07/2022)