Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació

Responsable

Sra.   Manuela Fernández Ruiz

Càrrec

directora de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
931147700
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001  Barcelona
Telèfon
931147700

Funcions

a) Liderar l'elaboració de la planificació estratègica del Govern de la Generalitat per la igualtat de tracte i la no-discriminació, i dirigir la coordinació dels instruments legalment establerts per a aquesta finalitat.

b) Prevenir i corregir la discriminació oferint formació, informació, sensibilització, assessorament, orientació i suport a les administracions públiques, ens locals, entitats sense ànim de lucre i tercer sector, empreses i persones físiques.

c) Prestar suport i assessorament jurídic a les persones que hagin pogut patir discriminació en la tramitació de llurs queixes o reclamacions, i vetllar per la reparació efectiva de les víctimes de discriminació.

d) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en organisme de mediació o conciliació entre aquestes amb relació a casos de violació del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, llevat dels casos amb contingut penal o laboral i dels casos de violència masclista.

e) Iniciar, d'ofici o a instància de tercers, investigacions sobre l'existència de possibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància especials, fora de les que tinguin caràcter d'infracció penal.

f) Exercir les potestats d'incoació, inspecció, instrucció i sanció, d'acord amb el règim d'infraccions i sancions legalment establert en l'àmbit de la garantia dels drets i la no-discriminació de les persones, amb l'excepció de l'ordre social.

g) Dissenyar i supervisar les polítiques públiques d'igualtat de tracte, de garanties de drets i no-discriminació en l'àmbit local, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments.

h) Promoure l'adopció, en entitats públiques i privades, de codis de bones pràctiques, plans d'igualtat i de no-discriminació, i protocols interns d'intervenció en matèria de lluita contra la discriminació, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments.

i) Impulsar, executar i fer el seguiment de la política de foment, subvencions i ajuts en el seu àmbit de competències, en coordinació amb la Direcció de Serveis.

j) Formular recomanacions i instruccions vinculants en cas d'infraccions en les administracions públiques o del sector públic.

k) Emetre el dictamen, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions de caràcter general que tinguin un impacte en àmbits vinculats a la garantia dels drets i la no-discriminació de les persones.

l) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, informes estadístics de caràcter periòdic, promoure estudis sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació, i recopilar dades desagregades sobre la situació de les minories ètniques, religioses i persones migrants.

m) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i sobre els plans i programes de rellevància especial en la matèria.

n) Col·laborar i establir relacions de treball amb altres organismes i organitzacions en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació d'àmbit nacional, estatal, europeu i internacional, sens perjudici de les competències del departament en matèria d'acció exterior.

o) Col·laborar amb el Síndic de Greuges, amb el Ministeri Fiscal i amb les institucions i organismes públics.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (03/10/2023)