Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Direcció General d'Energia

    Organigrama

Responsable

Sra.   Assumpta Farran i Poca

Càrrec

directora general d'Energia

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Dirigir, executar i coordinar les actuacions del Departament en matèria de règim energètic i eficiència energètica.

Planificar les infraestructures energètiques corresponents a l'àmbit territorial de Catalunya.

Dissenyar les polítiques energètiques a aplicar a Catalunya i elaborar les iniciatives normatives, en el marc de les competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en matèria d'energia elèctrica, hidrocarburs, eficiència energètica i energies renovables.

Dur a terme l'autorització administrativa de les instal·lacions energètiques ubicades a Catalunya, d'acord amb la normativa sectorial.

Fer el seguiment i control de les actuacions previstes per les empreses operadores.

Inspeccionar i controlar les prescripcions tècniques i de seguretat de les instal·lacions energètiques.

Gestionar els registres administratius de competència autonòmica, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'energia.

Resoldre els recursos d'alçada interposats contra les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors i exercir la potestat sancionadora que tingui atribuïda per la normativa vigent.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (19/04/2023)