Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Assessor de l'Institut Català d'Energia

Funcions

Pertoquen al Consell Assessor les funcions següents:

a) Assessorar i informar el Consell d'Administració en totes les qüestions relacionades amb les finalitats de l'Institut.

b) Proposar acords i disposicions convenients per al millor funcionament de l'Institut.

c) Informar sobre qualsevol assumpte que, en l'àmbit de les competències de l'Institut, li demani el Govern o el Conseller d'Indústria i Energia.

d) Informar sobre els programes d'actuació, d'inversió o de finançament.

e) Les altres que li puguin ser conferides d'acord amb la legislació vigent i altres disposicions posteriors.


Components

El Consell Assessor és integrat pels membres següents: 

a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en matèria d'energia o la persona que aquest designi. 

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora general competent en matèria d'energia, el qual auxilia el president o presidenta. El vicepresident o vicepresidenta presideix les reunions del Consell en cas d'absència o d'impossibilitat del president o presidenta. 

c) El Director de l'Institut. 

d) Un nombre de vocals representants de l'Administració de la Generalitat, de les associacions municipalistes, dels col·legis professionals relacionats amb el món de l'energia, de les Universitats catalanes, de la indústria, i en particular de la productora i distribuïdora d'energia, i d'altres institucions o organismes relacionats amb les funcions de l'Institut, escollits entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'energia. El nombre de vocals ha d'ésser com a màxim de vint membres.data actualització (29/04/2021)