Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural

Responsable

Sr.   Oriol Anson Fradera

Càrrec

Director general de Desenvolupament Rural

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió ha de desenvolupar les funcions següents:

Impulsar un espai de debat i reflexió sobre el despoblament a determinades zones de Catalunya amb la participació de les diverses administracions públiques, entitats i persones expertes per elaborar una diagnosi compartida del fenomen que permeti cercar possibles solucions al problema del despoblament i desequilibri demogràfic i territorial de Catalunya.

Coordinar l'elaboració d'un informe, amb les aportacions dels diversos departaments concernits, en què s'avaluï la situació actual de despoblament d'algunes zones rurals i es proposin mesures concretes, en els aspectes en què tinguin competència, per ajudar a fixar-hi la població, amb una atenció especial a les àrees de salut, ensenyament, afers socials, empresa, obra pública i agricultura, entre altres.

Impulsar una línia de treball prioritària i específica sobre polítiques d'igualtat a les zones rurals.

Elaborar i presentar una proposta concreta de millora de la coordinació i la cooperació interadministratives entre tots els nivells de l'Administració pública que actuen a les zones rurals de Catalunya per impulsar un sector públic descentralitzat, racional i proper a la ciutadania, que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris als pobles més allunyats.


Components

La Comissió té la composició següent:

3.1. La Presidència, que és exercida per la persona titular del departament competent en matèria de desenvolupament rural.

3.2. Les vocalies, que són exercides per un/a representant amb rang mínim de director/a general o assimilat, designat/ada per les persones titulars dels departaments i entitats públiques relacionats seguidament:

a) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

b) Departament de Territori i Sostenibilitat, amb dues vocalies.

c) Departament de Salut.

d) Departament d'Ensenyament.

e) Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

f) Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

g) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

h) Departament de Cultura.

i) Departament d'Interior.

j) Departament d'Empresa i Coneixement.

k) Departament de la Presidència.

l) Agència de l'Habitatge de Catalunya.

m) Institut Català de les Dones.

3.3. La Secretaria, sense dret a vot, que correspon a una persona de la direcció general competent en matèria de Desenvolupament Rural.data actualització (28/06/2020)