Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Rector de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar

Responsable

Sr.   Sergi Tudela Casanovas

Càrrec

director general de Política Marítima i Pesca Sostenible

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Són funcions del Consell Rector:

  1. Establir el Pla de treball anual de l'Institut.
  2. Actuar com a màxim responsable de la gestió dels recursos econòmics.
  3. Aprovar les normes d'organització i funcionament interns.
  4. Elevar a la Secretaria General el pressupost de l'Institut per a la seva aprovació per la persona titular del departament.
  5. Fer el seguiment de l'execució del pressupost.
  6. Aprovar la liquidació del pressupost i trametre-la, juntament amb els estats comptables, a la Secretaria General per a la seva presentació a la Intervenció General.
  7. Proposar a la persona titular del Departament, mitjançant la Secretaria General, la creació dels preus públics dels serveis que presta.
  8. Actuar com a òrgan de contractació en els procediments de contractació menor.
  9. Resoldre sobre la gestió dels elements de l'Institut susceptibles d'explotació econòmica, d'acord amb els criteris de la Secretaria General.

Components

El Consell Rector és l'òrgan de Direcció de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Estarà format per la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, la persona titular de la Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura, la persona titular de la direcció de l'Institut de Ciències del Mar i la persona titular del Departament de Recursos Marins Renovables de l'Institut de Ciències del Mar. Si es considera escaient, es nomenaran dos vocals, un per cada entitat. Actua com a secretari/ària, amb veu i sense vot, un/a empleat/ada públic/a adscrit/a a la direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims.data actualització (07/03/2023)