Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Junta del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Responsable

Sr.   Antoni Trasobares Rodríguez

Càrrec

Director

Adreça
Carretera de St. Llorenç de Morunys a Port del Comte (LV-4241b), Km. 2 (Masia de Can Mascaró)
Població
25280  Solsona
Telèfon
973 48 17 52
Contacte
Adreça web

Funcions

A títol enunciatiu, són funcions de la Junta:

 • Fixar l'orientació general del Consorci dins els objectius estatutaris i aprovar el pla anual d'activitats.
 • Aprovar el pressupost anual i la seva liquidació, els comptes anuals, l'inventari balanç, la memòria d'activitats realitzades i la gestió de l'exercici anterior.
 • Aprovar la plantilla de personal.
 • Aprovar l'adquisició, l'alienació i el gravamen de béns i drets del Consorci.
 • Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
 • Aprovar l'admissió i separació de membres del Consorci.
 • Aprovar la modificació dels Estatuts.
 • Aprovar les ordenances fiscals per a la prestació de serveis.
 • Aprovar la contractació del/de la director/a.
 • L'exercici de les accions judicials.
 • Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Centre.
 • Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.

La Junta és l'òrgan de contractació d'obres, béns i serveis del Consorci, si bé pot delegar en el/la director/a la contractació d'obres, béns i serveis que no ultrapassin l'import del 5% dels recursos ordinaris o afectin més d'un exercici econòmic.


Components

 

La Junta és l'òrgan superior de govern del Consorci i està formada pels membres següents:

 • El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de boscos, que en serà president/a.
 • Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès.
 • Dos representants de la Universitat de Lleida.
 • Dos representants de la Diputació de Lleida.
 • Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
 • Tres representants de la Generalitat de Catalunya.
 • Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dos representants de l'Ajuntament de Solsona.
 • El nombre de representants segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.

 data actualització (28/02/2023)